Zo ziet ons onderwijs eruit

Binnen Kindcentrum De Parel werken basisschool en kinderdagopvang nauw samen. We profiteren van elkaars kennis, kunde en enthousiasme. Er is sprake van één team met één gedeelde inhoudelijke visie en een herkenbare uitstraling.

Kindcentrum De Parel gaat voor kwalitatief goed onderwijs waar kinderen zich breed kunnen ontwikkelen. Vanuit de kernwaarden vertrouwen, ambitie, verantwoordelijkheid en betrokkenheid geven we dagelijks invulling aan het onderwijs. Met ‘we’ bedoelen we kinderen, ouders, team en iedereen die verder betrokken is bij de ontwikkeling van onze leerlingen.

Missie

“De Parel, vol vertrouwen leren stralen!”

Kernwaarden

Vertrouwen
We realiseren een omgeving waarin je op jezelf en de ander kunt vertrouwen. Dat zorgt ervoor dat iedereen zichzelf kan zijn en met plezier naar school gaat. We stellen ons open om te leren van en met elkaar, we doen het samen.

Ambitie
Op de Parel word je gestimuleerd vanuit een rijke leeromgeving in en buiten de school. We leggen de lat hoog en laten elkaar door ontdekken, onderzoeken en ontwerpen het beste uit onszelf halen. Wij creëren een omgeving waarbinnen de kinderen zelf oplossingen leren zoeken en te denken in mogelijkheden. Hierbij sluiten we aan op de diversiteit van onze kinderen.

Verantwoordelijkheid
Op de Parel leren we kinderen om steeds meer zelf de verantwoordelijkheid te dragen voor het leren en bewust te worden van hun eigen groeiproces. Vanuit reflectie stimuleren we bewustwording en ontdekken kinderen hoe ze vaardigheden ontwikkelen voor het leren léren.

Wij verwachten dat kinderen verantwoordelijk omgaan met zichzelf, de ander en de omgeving.

Betrokkenheid
Op de Parel voelt iedereen zich verbonden met de school. We spannen ons in om onze kernwaarden zichtbaar uit te dragen en te realiseren. We zijn trots op onszelf, de ander en de school.

We hebben oprechte interesse in en aandacht voor elkaars opvattingen en sluiten aan bij de leefwereld van kinderen, medewerkers en ouders.

Visie

We zijn nieuwsgierig naar elkaar. Door oprechte interesse in de ander en in gesprek te zijn, leer je elkaar kennen en begrijpen. Dit vraagt naast een luisterend oor, ook geduld, een duidelijke structuur met grenzen en heldere verwachtingen. Met deze basis ontstaat ruimte om open te staan voor ieders inbreng. Kinderen laten we groeien in verantwoordelijkheid nemen voor gedrag, leerdoelen en omgeving. Vaardigheden eigen maken is een proces en gaat niet van de ene op de andere dag. We nemen het kind bij de hand waar nodig en geven vertrouwen waar het kind het zelf kan. Leerkrachten zijn zich bewust van de voorbeeldfunctie in uitstraling en handelen.

Kinderen leren door te luisteren en actief bezig te zijn met de leerstof in een rijke leeromgeving. Verbindingen kunnen zo ontstaan en sterker worden. De leerkracht richt hierop de instructie in door de inzet van het instructiemodel EDI (Expliciete Directe Instructie). De leerkracht heeft zijn/haar klassenmanagement op orde en kent zijn/haar leerlingen. Door ambitieuze doelen te stellen en eigenaarschap te creëren, wordt intrinsieke motivatie gestimuleerd en heeft de leerling zin om te leren. Fouten maken mag. Doordat we vertrouwen geven, weet de leerling dat hij/zij in staat is om
te leren.

Het opstellen van leerdoelen met, door en voor kinderen zorgt ervoor dat kinderen meer inzicht krijgen in het groeiproces van zichzelf. Door een hoge inzet van de basisinstructie is er sprake van uitdaging en zicht op behoefte van instructie en verwerking. Vanuit kennis over de kerndoelen en leerlijnen, worden lesmethodes een leidraad die de leerkracht afstemt op de groep. In de ochtend krijgen de basisvakken als rekenen en taal een stevige basis, in de middag gaan we op onderzoek tijdens de wereld oriënterende projecten en creatieve opdrachten.

De Parel is een onderwijsplek thuisnabij met voor alle leerlingen primair de inzet vanuit de basisondersteuning. Leerkrachten signaleren groei van de leerlingen, zowel sociaal emotioneel als cognitief, door observaties en meetmomenten. Analyse van methodetoetsen en toetsen van het leerlingvolgsysteem Leerling in Beeld, zijn voor de leerkracht input voor het aanbod en aanpak van
de lesperiode die nog gaat volgen. Wanneer er extra zorg om de hoek komt kijken, volgen we de ondersteuningsroute van Eenbes.

Ouders worden uitgenodigd betrokken te zijn bij schoolactiviteiten. De Parel is een transparante omgeving waarin ouders op de hoogte zijn van de ontwikkeling en het welzijn van hun kind. Vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid, een positieve relatie en ieder zijn/haar rol wordt zoveel als mogelijk passend onderwijs gerealiseerd. We respecteren eventuele verschillen en hanteren daarbij de normen en waarden van de school. De leerling ervaart hierdoor rust, veiligheid en vertrouwen.