Alle praktische info op een rijtje

Algemeen

 • Hoe houden wij jullie op de hoogte?

  We willen graag korte lijntjes houden met ouders. We willen laten merken dat de deuren open staan om zaken met betrekking tot kinderen te bespreken. Vandaar ook dat we allemaal aan de deur staan in de ochtend en dat we met de kinderen mee naar buiten komen aan het einde van de dag. Hiernaast hanteren we de volgende communicatiemiddelen waarin we jou van informatie voorzien:

  Start schooljaar
  Aan het begin van het schooljaar krijgen alle ouders een informatiefolder over de praktische zaken van de groep. Voor alle groepen worden er startgesprekken georganiseerd, zodat ouders en leerkrachten al bij de start van het schooljaar samen in gesprek kunnen over het kind. In leerjaar 8 zijn kinderen bij dit gesprek aanwezig.

  Kindcentrum-app
  De Kindcentrum-app die je kan installeren op jouw telefoon heeft verschillende mogelijkheden:

  • Algemene informatie over ons kindcentrum
  • Nieuwsbrieven en nieuwsberichten
  • Klasbord voor foto’s van activiteiten van de groep van je kind(eren)
  • Persoonlijke inbox voor berichten van school (deze ontvangt je ook in de mail)
  • Verlof aanvragen
  • Je kind ziek melden of dokters- of tandartsbezoek doorgeven

  Ouderportaal ParnasSys
  Via de ouderportaaltegel in de Kindcentrum-app, de ParnasSys-app of ParnasSys op internet kunnen ouders inloggen op het ouderportaal van ParnasSys. Op deze manier krijgen ouders zicht op de resultaten van hun kind(eren). Ook kunnen aantekeningen en afspraken worden teruggelezen die gemaakt zijn van bijvoorbeeld een oudergesprek.

  Rapporten en ouderavonden
  Rond de herfstvakantie word je uitgenodigd om met de leerkracht van je kind de vorderingen te bespreken op sociaal-emotioneel gebied. Na het 1e rapport (februari/maart) is er een ouderavond met 10-minutengesprekken om te spreken over de schoolprestaties. Na het 2e rapport (juni) is er een facultatief oudergesprek. Deze wordt alleen gepland als ofwel de leerkracht ofwel je hier behoefte aan heeft. De rapportdata en ouderavonden staan op de kalender.

  Aan het einde van groep 7 ontvangen de kinderen met hun ouders een voorlopig advies (prognose) voor het voortgezet onderwijs. In februari van groep 8 zal er een definitief advies afgegeven worden wat betreft het niveau van voortgezet onderwijs vanuit de basisschool.

  Informatieavond Voorgezet Onderwijs
  Voor de ouders van leerlingen in leerjaar 7-8 wordt jaarlijks een informatieavond georganiseerd waarop uitleg gegeven wordt over de verschillende vormen van voortgezet onderwijs en de stappen die gezet worden in de leerjaren 7 en 8 richting het voortgezet onderwijs.

  Nieuwsbrief
  Iedere maand ontvang je de nieuwsbrief. Hierin wordt informatie gegeven over de organisatie en worden bepaalde activiteiten toegelicht. De nieuwsbrief vind je ook op de website en in de Kindcentrum-app.

  Website
  De foto’s en publicaties op onze website www.kindcentrumdeparel.nl zijn een leuke aanvulling. Wij doen ons best deze zo actueel mogelijk te houden met foto’s en werk van de kinderen. De foto’s op de website staan achter een wachtwoord. Via mail word je door ons op de hoogte gebracht van het actuele wachtwoord.

  Facebook
  We zijn ook te vinden op facebook:

  www.facebook.com/kindcentrumdeparel

 • Eten en drinken

  Voor in de ochtendpauze mogen kinderen verse groenten en fruit mee naar school nemen. In de middagpauze is er tijd voor boterhammen. Voor beide pauzes mogen kinderen drinken meenemen.  

  We vinden het fijn als kinderen drinken in een drinkbeker mee naar school nemen, dit scheelt veel afval. 

 • Verjaardagen

  Als je kind jarig is, mag hij of zij uiteraard trakteren. Wij zien graag een leuke, kleine traktatie. Het is fijn als je van tevoren even bij de leerkracht informeert. We kunnen dan rekening houden met kinderen met een speciaal dieet of een allergie. Bij de groepen 1-2 mogen de ouders aanwezig zijn bij de verjaardag. Wij vieren de verjaardag van het kind altijd het laatste half uur (in bovenbouw kwartier) van de schooldag. 

 • Vertrouwenspersoon

  De interne contactpersonen
  Onze interne contactpersoon is gemakkelijk aanspreekbaar, zowel voor de kinderen als voor hun ouders. Wat doet de interne contactpersoon? 

  • Luisteren naar de klacht; 
  • Informatie geven over de klachtenprocedure; 
  • Overleggen met de externe vertrouwenspersoon; 
  • Eventueel verwijzen naar de externe vertrouwenspersoon; 
  • Contact houden met de leerling/ouders. 

  De interne contactpersonen van onze school is: Matti van Dulmen 

  De externe vertrouwenspersonen
  Aan onze school zijn ook externe vertrouwenspersonen verbonden. Hier kan je ook gebruik van maken. Wat doet de externe vertrouwenspersoon nog meer dan de interne contactpersoon? 

  • Nadere informatie geven over de klachtenprocedure; 
  • Zo nodig bemiddelen in de situatie; 
  • Adviseren en ondersteunen bij het indienen van een klacht bij de onafhankelijke klachtencommissie Stichting KOMM of bij aangifte bij de (zeden)politie; 
  • Ondersteuning bieden tijdens de klachtenprocedure; 
  • Zo nodig verwijzen naar professionele hulpverlening; 
  • Contact houden met de interne contactpersoon op school om de belangen van de leerling te bewaken. 

  De externe vertrouwenspersonen voor alle scholen van Eenbes basisonderwijs zijn afkomstig van het bedrijf &Zelf. De interne contactpersoon van de school verwijst je naar hen door als je er samen niet uitkomt. 

  Contactpersoon El Theuws is bereikbaar via e-mail:
  el.theuws@enzelf.nl of telefonisch via: 06 12407652 

 • Medezeggenschapsraad

  De Medezeggenschapsraad (MR) van de school bestaat uit 6 leden: 3 ouders en 3 leerkrachten. De ouders worden gekozen door middel van verkiezingen, de leerkrachten kiezen zelf hun nieuwe leden. De MR praat actief mee over beleidszaken die uw kind – direct of indirect aangaan. Denk aan de identiteit en veiligheid van ons Kindcentrum, het schoolplan, formatieplan, begroting en huisvesting.  

  De MR heeft instemmings- of adviesrecht. Dat wil zeggen dat de directie bij bepaalde besluiten eerst het advies van de MR moet inwinnen en soms zelfs pas een besluit kan nemen als de MR het met dat besluit eens is. Naast deze formele bevoegdheden is de MR vooral een raad voor vragen en opmerkingen van ouders en een klankbord voor de directie. De MR wil graag de actieve inbreng van ouders horen en hier actief mee aan de slag gaan. Is er iets wat je wil bespreken of kenbaar wil maken, dan kan je altijd tot één van de MR-leden wenden of mailen naar mrdeparel@eenbes.nl 

  De MR komt ongeveer één keer per zes weken bijeen en bij dat overleg is de directeur aanwezig wanneer dat door MR als relevant wordt gezien. Dit overleg is meestal gedeeltelijk openbaar, dat wil zeggen dat je hierbij (gedeeltelijk) aanwezig kunt zijn. Wij stellen jouw aanwezigheid op prijs en horen graag van tevoren wanneer je aanwezig wil zijn. 

  OMR:

  • Christelle Harkema (voorzitter)
  • Linda Strating
  • Shirley Lehmann

  PMR:

  • Christel van Lierop (secretaris)
  • Wieteke Vinke
  • Maudy Smits
 • Ouderraad

  Alle ouders, waarvan de kinderen op school zitten, mogen plaatsnemen in de Oudervereniging (ouders worden automatisch lid van de OV zodra zij de vrijwillige bijdrage voldaan hebben). 

  De OV bestaat meestal uit 10-15 ouders, die het team ondersteunen bij het organiseren van allerlei schoolse activiteiten. De OV organiseert samen met het team het Sinterklaasfeest, de kerstviering, carnavalsviering en de Koningsspelen. Ook helpen zij bij bijvoorbeeld de schoolfotograaf. De OV vergadert circa 5 tot 6 keer per jaar. Deze vergaderingen houden we zo kort en bondig mogelijk (max. 1 uur). Namens het team worden de OV-vergaderingen bijgewoond door een medewerker en/of de directeur. De activiteiten worden in overleg onder de betrokken ouders verdeeld, zodat er kleinere groepen van 4-6 ouders ontstaan, die samen met één of twee medewerkers uit het team één à twee activiteiten organiseren. 

 • Jeugdgezondheidszorg - GGD Brabant-Zuidoost

  Gelukkig gezonde kinderen

  Wat kan Jeugdgezondheidszorg betekenen voor jou en je kind?
  Gezond en veilig (op)groeien gaat bij de meeste kinderen vanzelf.  Als ouder of verzorger ga je voor het beste voor je kind, zodat het kan opgroeien in een veilige en stimulerende omgeving. Kinderen op de basisschool ontwikkelen zich razendsnel. Dat roept ook wel eens twijfels, vragen of zorgen op. Dan kan Jeugdgezondheidzorg (JGZ) helpen.

  Jeugdgezondheidszorg
  Onze school werkt samen met het team Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Brabant-Zuidoost. Dit team bestaat uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige, assistent, gedragswetenschapper en een medewerker gezondheidsbevordering. Jeugdgezondheidszorg is er voor alle kinderen en hun ouders: vanaf de geboorte tot 18 jaar.

  Wat kan het team JGZ voor jou en je kind betekenen?

  Gezondheidsonderzoek
  Zit je kind in groep 2 of 7? Dan ontvang je een uitnodiging voor een gezondheidsonderzoek. Tijdens dit onderzoek kijken de medewerkers van het team JGZ naar de lichamelijke, psychische en sociale ontwikkeling van je kind. Je kunt hierbij denken aan groei, gewicht, leefstijl, spraak en taal, maar ook aan gedrag en schoolverzuim. Misschien heb je zelf vragen? Tijdens het onderzoek kun je die stellen.
  Voor dit soort vragen kun je altijd terecht bij het team JGZ. Praten met een deskundige biedt vaak nieuwe inzichten en helpt je verder. Zij bieden een luisterend oor, geven hulp en advies en informatie die helpt.  Als het nodig is verwijzen ze door.

  Zorgteam
  JGZ neemt ook deel aan de zorgstructuur van de school, zij sluiten aan bij de zorgoverleggen van de school.

  Extra informatie
  Betrouwbare en actuele informatie over opgroeien en opvoeden vind je op de website www.groeigids.nl. Deze informatie is ontwikkeld door Opvoedinformatie Nederland in samenwerking met wetenschappers en deskundigen uit de praktijk en is getoetst door ouders.
  Je vindt deze informatie ook in de gratis GroeiGids app. Met deze app volg je de groei en ontwikkeling van je kind in groeicurves, ontvang je automatisch berichten met info en tips en je kunt een eigen groeipad aanmaken met bijzondere momenten.

  Vaccinaties
  Alle kinderen in Nederland hebben recht op vaccinaties tegen 12 ernstige infectieziekten. Dat is geregeld in het landelijke Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Vanaf de leeftijd van 9 jaar krijgen alle meisjes en jongens een uitnodiging  voor de groepsvaccinaties BMR/DTP (9 jaar), HPV (10 jaar) en Meningokokken ACWY (14 jaar). De GGD voert deze vaccinaties uit. Zij doen dat jaarlijks in het voor- en najaar en op verschillende locaties in de regio. Is jouw kind aan de beurt? Dan krijg je automatisch een uitnodiging van het RIVM. Meer informatie op www.ggdbzo.nl/groepsvaccinaties-rvp  of www.rijksvaccinatieprogramma.nl.

  Altijd welkom
  Heb je vragen of wil je een afspraak maken voor een gezondheidsonderzoek of gesprek? Je kunt contact opnemen met het team Jeugdgezondheidszorg.

  • Kijk op de website ggdbzo.nl/mijn-kind
  • Log in met je DigiD op het JGZ-portaal: https://jgzportaal.ggdbzo.nl. Hier heb je 24/7 online toegang tot gegevens van je kind t/m 11 jaar en kun je je vragen stellen.
  • Bel je liever? Dat kan via 088 0031 414 op maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur.

   

  De GGD doet meer

  • De GGD helpt scholen bij projecten over bijvoorbeeld overgewicht, genotmiddelen, pesten en seksualiteit.
  • GGD-medewerkers verzorgen voorlichtingsbijeenkomsten en cursussen voor ouders, scholen en kinderen.
  • Elke 4 jaar doet de GGD een groot onderzoek naar de gezondheid van alle kinderen van 0 t/m 11 jaar en van 12 t/m 17 jaar. Met de resultaten uit deze onderzoeken kunnen onder andere gemeenten en scholen hun beleid en activiteiten ontwikkelen.
  • De GGD houdt zich bezig met het voorkomen, bestrijden en opsporen van infectieziekten.
  • Meer weten? Lees alle informatie op ggdbzo.nl/mijn-kind

Schooltijden en vakanties

 • Schooltijden

  Maandag: 8.30u-14.15u

  Dinsdag: 8.30u-14.15u  

  Woensdag: 8.30u-12.30u 

  Donderdag: 8.30u-14.15u

  Vrijdag 8.30u-14.15u

  Vanaf 8.20u is de school open. Kinderen komen via de achterdeur naar binnen. Om 8.25u gaat de eerste bel, om 8.30u de tweede bel en gaat de les beginnen.  

  Pauze
  Groep 5/6a en 5/6b:
  11:45u: naar buiten met TSO.
  12:00u: eten in de klas met leerkracht.
  Groep 4 en 7/8: 
  11:45u: eten in de klas met de leerkracht.
  12:00u: naar buiten met TSO.
  Groep 0/1 en 2/3: 
  11:45u: eten in de klas met de leerkracht.
  12:15u: naar buiten met de TSO. 

  Gym
  Iedere groep gaat 2x per week naar de speel- of gymzaal. In groep 1-2
  hebben de kinderen gymschoentjes in een tasje op school.
  De kinderen van de groepen 3 t/m 7-8 brengen de gymkleding
  en gymschoenen op de dag van de gymles mee naar school. Voor
  leerlingen met lang haar geldt dat de haren vast moeten in een staart
  of vlecht.

 • Vakanties

  Herfstvakantie 14-10-2023 t/m 22-10-2023
  Kerstvakantie 23-12-2023 t/m 07-01-2024 
  Voorjaarsvakantie 10-02-2024 t/m 18-02-2024
  Tweede Paasdag 01-04-2024 
  Meivakantie 20-04-2024 t/m 05-05-2024
  Hemelvaart 09-05-2024 t/m 10-05-2024
  Tweede Pinksterdag 20-05-2024
  Zomervakantie 06-07-2024

  Op de vrijdagen voor de kerst-, carnavalsvakantie is de school om 12 uur uit. 

 • Studiedagen

  Studiedag 1: 28-08-2023
  Studiedag 2: 01-11-2023
  Studiedag 3: 06-12-2023 
  Studiedag 4: 02-02-2024 
  Studiedag 5: 02-04-2024 
  Studiedag 6: 14-06-2024
  Eenbesdag: 20-06-2024 

  Calamiteiten dag 05-07-2024 (op deze dag hebben de leerlingen in principe vrij, behalve wanneer er door calamiteiten, brand o.i.d., lesuitval is geweest. Dit zal tijdig worden gecommuniceerd) 

Downloads