Missie / Visie

Missie

‘Stralend en vol vertrouwen, samen het beste uit onszelf en anderen halen.’

Visie

Communicatie

In het Kindcentrum werken wij altijd vanuit de driehoek gedachte:

 

We vinden het belangrijk dat we samen zorgdragen voor onze kinderen. We informeren ouders niet alleen over alle belangrijke gebeurtenissen op school, op de peuterspeelzaal en bij de opvang, maar ook over het wel en wee van de kinderen. Wij, van onze kant stellen het op prijs als ouders ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houden. Een goede samenwerking tussen de drie partijen bevordert het welbevinden en de ontwikkeling van een kind.

We willen graag korte lijntjes hebben met ouders. We hebben letterlijk de deuren open staan om zaken met betrekking tot kinderen te bespreken.

 

Samenwerken

Op De Parel doen we het samen! We realiseren ons dat de lijntjes kort kunnen zijn in een kleine organisatie en dat we hier onze kracht uit moeten halen. Een belangrijk motto is dat we de verantwoordelijkheid delen voor alle kinderen. We zijn er voor de kinderen in onze groep, maar ook voor de kinderen in andere groepen en voor elkaar als collega’s. We lopen makkelijk bij elkaar binnen met vragen.

Naast de samenwerking met ouders als het gaat over het kind, krijgt de samenwerking met ouders ook vorm in contacten met de MR en de OV. 

 

Heterogeen onderwijs

Heterogeen onderwijs is ons middel om aan de beloften te werken.

De basisgroepen worden elk jaar deels nieuw samengesteld. Hierdoor komen leerlingen met veel andere kinderen in aanraking. In heterogeen onderwijs zien wij de volgende voordelen:

· Kinderen leren omgaan met zichzelf en met elkaar

· Kinderen leren veel van en met elkaar

· Mini-maatschappij waarin ze brede vaardigheden kunnen leren

· Kinderen leren zich goed te voelen in verschillende rollen in een groep

 

Heterogeen groeperen

Omdat talenten van kinderen niet gebonden zijn aan leeftijd en we uit willen gaan van de verschillen tussen kinderen, vullen we de vakken begrijpend lezen, verkeer, gym en de wereldoriënterende en creatieve vakken, zoveel mogelijk heterogeen in. Tijdens de lessen Da Vinci en het creatieve circuit werken kinderen samen met kinderen uit andere groepen.

 

Kijken naar kinderen

Onze manier van werken vraagt van ons dat we extra inzet tonen om de kinderen goed te volgen, doordat er meer zorgniveaus in één groep aanwezig zijn.

Vanaf de babygroep wordt er gekeken waar het kind zich in zijn ontwikkeling bevindt. We volgen het kind in zijn ontwikkeling en dagen het kind spelenderwijs en doelgericht uit.

In de school werken we op een opbrengst- en handelingsgerichte manier. Na iedere toetsperiode starten we met een evaluatie van het vorige plan. Vervolgens worden de gegevens verwerkt in een individueel leerlingoverzicht. Met behulp van dit formulier hebben we in één document een goed overzicht van de ontwikkeling van het kind. De aanpak die we verwerken op dit formulier begint met de algemene zaken: algemene kindkenmerken, gezinssamenstelling, thuissituatie, medische bijzonderheden, vriendjes, hobby’s en de beleving op school. Vervolgens worden per vakgebied (rekenen, spelling, begrijpend lezen, technisch lezen) de volgende zaken beschreven: periode, leerstofbeheersing, evaluatie individuele maatregelen,

zorgniveau, protectieve factoren, belemmerende factoren, Citodoel, methodedoel, onderwijsdoel en de aanpak. Iedere periode wordt het individuele leerlingoverzicht aangevuld met nieuwe gegevens en eventuele veranderende aspecten. Het document helpt ons om voor iedere leerling op elk vakgebied heel gericht te kijken naar wat nodig is voor het kind. De uitvoering hiervan wordt vervolgens verwerkt in een groepsplan.

 

Klassenmanagement

Goed klassenmanagement is de basis voor goed onderwijs. We hebben hard gewerkt aan uniformiteit op het gebied van klassenmanagement om op die manier rust en voorspelbaarheid te creëren voor de kinderen. Er zijn duidelijke schoolafspraken die met regelmaat worden herhaald. Daarnaast hebben we ervoor gezorgd dat de omgeving rustig is: minimaal aantal spullen in de klas, duidelijke looproutes, opgeruimde kasten en een gestructureerd bordgebruik. Ook heeft iedere groep elke dag eenzelfde structuur waarbinnen gewerkt wordt.