Missie / Visie

Missie

‘Stralend en vol vertrouwen, samen het beste uit onszelf en anderen halen.’

 

Visie

Tijdens de koersplanperiode (2015-2019) hebben we als team van kindcentrum De Parel een bedoeling geformuleerd waar we naartoe hebben gewerkt 

 

Wij willen kindgericht onderwijs om meer recht te doen aan de verschillen tussen leerlingen. 

 

Leerlingen krijgen bij ons steeds meer de kans om hun eigen ontwikkeling te doorlopen en zijn mede-eigenaar van deze ontwikkeling. We willen uitgaan van verschillen tussen kinderen in plaats van omgaan met de verschillen.  

 

Uitgaan van verschillen  

Onze visie vraagt om een andere benadering van leerlingen. Het onderwijs op De Parel is op dit moment georganiseerd met de leerstof als uitgangspunt waarbij er vanuit wordt gegaan dat leerlingen zich ongeveer gelijk ontwikkelen. Op het moment dat de verschillen tussen leerlingen te groot worden, wordt er nu gedifferentieerd. Er is behoefte aan een andere aanpak waarbij niet de leerstof maar de ontwikkeling van ieder kind centraal wordt gezet. Onderwijs waarbij het voor iedere leerling mogelijk wordt om zijn eigen ontwikkeling te doorlopen en het kind niet afhankelijk is van de leerstof die op een bepaalde volgorde wordt aangeboden. Er wordt dan niet meer gesproken over uitvallers, zwakke of sterke leerlingen. De verschillen van leerlingen worden als uitgangspunt genomen. Het kind wordt vergeleken met zichzelf in plaats van met de andere kinderen. Onze behoefte aan deze kindgerichte aanpak is al een tijd merkbaar in ons kindcentrum. Dit is echter een grote verandering. Het voelen van de behoefte is een eerste stap die we gezet hebben als team. De komende jaren werken we hard aan de vervolgstappen. 

 

 

Heterogene groepen 

Op kindcentrum de Parel wordt bewust gekozen voor heterogene groepssamenstellingen. De basisgroepen worden elk jaar deels nieuw samengesteld. Hierdoor komen leerlingen met veel andere kinderen in aanraking. In heterogeen onderwijs zien wij de volgende voordelen: 

Kinderen leren omgaan met zichzelf en met elkaar 

Kinderen leren veel van en met elkaar 

Mini-maatschappij waarin ze brede vaardigheden kunnen leren 

Kinderen leren zich goed te voelen in verschillende rollen in een groep 

 

Daarnaast sluit het werken in heterogene groepen goed aan bij onze visie van kindgericht onderwijs waarbij het leerstofjaarklassensysteem steeds meer wordt losgelaten en waarbij wij streven naar een ononderbroken doorgaande ontwikkeling gedurende de basisschoolperiode. Komende koersplanperiode is de doorgaande ontwikkeling een van de grotere ontwikkelpunten waarbij de rol van heterogene groepen ook de aandacht krijgt