Kwaliteit

Kwaliteitszorg bij Eenbes Basisonderwijs en op school 

Kwaliteitszorg is veel meer dan een procedure. Wij willen ons werk goed doen. Dat zijn we verplicht aan onze kinderen en onze ouders. Wij werken daarom voortdurend aan het verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs.  

 

De leerkracht realiseert de kwaliteit, elke dag, in de klas, in de interactie met de groep en met het individuele kind. Daarom beschikt onze school over vakkundige leerkrachten. Het onderwijs is voortdurend in ontwikkeling. Dit stelt telkens andere eisen aan de leerkrachten. Door professionalisering verwerven zij de daarvoor benodigde kennis en vaardigheden. Zij worden daarin ondersteund door ons Expertise Netwerk. 

 

De jaarlijkse schoolzelfevaluaties 

Naast een goede band met de kinderen is het volgen van de ontwikkeling van de kinderen een belangrijk kenmerk van kwaliteit. Daarom nemen wij, naast observaties en de methodetoetsen, twee keer per jaar landelijk genormeerde toetsen af voor technisch en begrijpend lezen, spelling en rekenen. Daarmee krijgen wij, behalve een goed beeld van de ontwikkeling van de kinderen, ook een goed beeld van de aansluiting van onze wijze van lesgeven, onze leerstof en onze leertijd, aansluitend bij de leerbehoefte van de kinderen. Onze school maakt daarom 2x per jaar een analyse van de tussenopbrengsten in februari en in juli: de school-zelfevaluaties. 

 

Audits en visitaties 

Naast deze interne kwaliteitszorg, neemt onze school deel aan de externe kwaliteitszorg van Eenbes Basisonderwijs, de stichting waartoe onze school behoort. Opgeleide auditoren bezoeken onze school eens in de 4 jaar, voeren gesprekken met kinderen, ouders, en leerkrachten en voeren klassenbezoeken uit. Daarnaast neemt onze school deel aan visitaties: we bezoeken scholen en onze school wordt bezocht door andere scholen om van elkaar te leren.  

Deze systematiek van audits, visitaties en zelfevaluaties vormen de kern van onze kwaliteitszorg waarbij het niet om het systeem draait maar om wat we ervan leren, hoe de kinderen en de leerkrachten er beter van worden. Het is een cyclisch proces van steeds onderzoeken, concluderen en verbeteren. 

 

Het 2-jaarlijkse kwaliteitsonderzoek 

Een ander belangrijk aspect van onze kwaliteit is ons periodieke kwaliteitsonderzoek. Teams, ouders en kinderen van groep 6-7-8 geven hun waardering voor de school op het gebied van onderwijs en leren, schoolcultuur, leiderschap en management. Het resultaat van het kwaliteitsonderzoek wordt gecommuniceerd naar alle ouders, teams en bestuur en is een uitgangspunt voor onze verdere schoolontwikkeling. D.m.v. de afnamen in 2015, 2017 en 2019 kunnen we trends in de waarderingen zien en daarvan leren. 

 

De eindopbrengsten 

Eenbes Basisonderwijs monitort de eindopbrengsten van onze scholen. Onze scholen kiezen zelf de eindtoets die het beste bij hun onderwijs past. Wij maken gebruik van de Centrale Eindtoets (Cito) of de IEP (ICE) of Route 8 (A-Vision). 

Indien de eindopbrengsten tegenvallen, gaat Eenbes met de betreffende school in gesprek om afspraken te maken over verbeteringen en ondersteuning. 

Eenbes scoort met de eindtoetsen gemiddeld al jaren (ruim) boven het landelijke gemiddelde. 

 

De managementrapportage 

De kwaliteitszorg bij Eenbes Basisonderwijs is een cyclisch geheel van activiteiten dat erop gericht is om onze scholen continu te ontwikkelen. Dit is noodzakelijk omdat onze maatschappij ook continu in ontwikkeling is. 

Om met onze schoolleiders over de schoolontwikkeling gericht in gesprek te kunnen zijn, verzamelt Eenbes managementdata over de school die tijdens de jaarlijkse managementgesprekken tussen de schoolleider en de bestuurder van context worden voorzien. De daaruit voortvloeiende afspraken zijn richtinggevers voor de schoolleider voor de verdere schoolontwikkeling. 

 

Hieronder ziet u welke kwaliteitsmeter we op school gebruiken en wat we daarmee doen. Hierbij werken we altijd vanuit de PDCA cyclus. 

 

Kwaliteitsmeter 

Wat doe ik ermee? 

Audit bestuur (1 x per 4 jaar) 

Plan van aanpak opstellen en verwerken in meerjarenplanning. 

Zelfevaluatie (jaarlijks) 

Evalueren en plannen bijstellen. 

Visitatie ( 1 x per 4 jaar) 

Beleidsdoel tussentijds evalueren en eventueel bijstellen. 

Tevredenheidsonderzoek (1 x per 2 jaar) 

Plan van aanpak opstellen en verwerken in meerjarenplanning. 

Intake gesprekken nieuwe kinderen 

Kind en kind kenmerken in beeld brengen 

Analyse eind- en tussenopbrengsten 

Resultaten meten, omzetten in acties. 

Effect van ingezette acties meten. 

Gesprekkencyclus 

Persoonlijke ontwikkeling monitoren en evalueren. 

RIE 

Sociale veiligheid monitoren en verwerken in acties. 

Klassenbezoeken i.c.m. groepsbesprekingen 

Observeren, omzetten in acties. 

VIB 

Door middel van coach de leerkracht vaardigheden verhogen. 

Ouderpanels/klankbordgesprekken 

Mening van ouders peilen en meenemen in plannen. 

Leerlingenraad 

Mening van leerlingen peilen en meenemen in plannen. 

Kind-leergesprekken 

Doelen bepalen en evalueren. 

Oudergesprekken 

Ontwikkeling van een kind volgen en delen. 

Zien! 

Observaties van leerkrachten vastleggen en omzetten in acties. 

Welbevinden en schoolbeleving bij leerlingen meten en omzetten in acties  

Individuele leerlingoverzichten  

Leerbehoeften in beeld brengen en omzetten in acties. 

Evaluatie schooljaar 

 

Evalueren van het schooljaar op groepsniveau, terugkoppeling naar leerkrachten.