Kwaliteit

Kwaliteitszorg is veel meer dan een procedure. Wij willen ons werk goed doen. Dat zijn we verplicht aan onze kinderen en onze ouders. Wij werken daarom voortdurend aan het verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs.

 

Kwaliteit elke dag

De leerkracht maakt de kwaliteit, elke dag, in de klas, in de interactie met de groep en met het individuele kind. Daarom beschikt onze school over vakkundige leerkrachten. Omdat het onderwijs verandert en andere eisen aan de leerkrachten stelt, vraagt dat om een voortdurende professionalisering van onze leerkrachten. Teamscholing bij onderwijsvernieuwingen, maar ook individuele scholing vindt plaats op school. Leerkrachten worden daarin gestimuleerd door het Expertise Netwerk.

We maken afspraken hoe we de talenten van teamleden zo goed mogelijk in kunnen zetten om zo ook van elkaar te kunnen leren.

In onze school werken we met moderne lesmethoden. We kijken bij aanschaf of de methode:

· aansluit bij de schoolontwikkeling

· uitdagend genoeg is voor onze leerlingen

· voldoende leer- en oefenstof bevat

· differentiatiemogelijkheden biedt

· voldoet aan de referentieniveaus / kerndoelen

· gebruik maakt van verschillende werkvormen

 

Het volgen van kinderen en zelfevaluaties

Naast het geven van goed eigentijds onderwijs is het volgen van de ontwikkeling van de kinderen een belangrijk kenmerk van kwaliteit. We volgen de kinderen met de volgende instrumenten:

· Observaties

· Gesprekken met kinderen en ouders

· Methode gebonden toetsen

· CITO leerlingvolgsysteem voor groep 1-8

· KIJK; een observatie- en registratiesysteem om de ontwikkeling van het jonge kind (o-7Jaar) te volgen op 10 ontwikkelingslijnen

· ZIEN; een leerlingvolgsysteem voor sociaal-emotionele ontwikkeling voor groep 3-8

 

Behalve een goed beeld van de ontwikkeling van de kinderen krijgen we ook een goed beeld van de effectiviteit van onze wijze van lesgeven. Onze school maakt daarom 2x per jaar een analyse van de tussenopbrengsten van de CITO toetsen in februari en in juli: de zelfevaluaties.

Audits en visitaties

Naast deze interne kwaliteitszorg, neemt onze school deel aan de externe kwaliteitszorg van Eenbes Basisonderwijs, de stichting waartoe onze school behoort. Opgeleide auditoren bezoeken onze school eens in de 4 jaar, voeren gesprekken met kinderen, ouders, MR, leerkrachten en directie en voeren klassenbezoeken uit. Zij geven in een uitgebreid verslag aan onze school terug waar wij kwalitatief staan met ons onderwijs Daarnaast neemt onze school deel aan visitaties: bezoeken aan andere scholen om van en met elkaar te leren.

Deze systematiek van audits, visitaties en zelf-evaluaties vormen de kern van onze kwaliteitszorg waarbij het niet om het systeem draait maar om wat we ervan leren, hoe de kinderen er beter van worden. Het is een cyclisch proces van steeds onderzoeken, concluderen en verbeteren.

Tevredenheidsonderzoek

Een ander belangrijk aspect van onze kwaliteit is ons periodieke tevredenheidsonderzoek. Team, ouders en kinderen van groep 6-7-8 geven hun waardering over de school. Het resultaat van een tevredenheidsonderzoek wordt gecommuniceerd naar kinderen, ouders, het team en het bestuur en is een uitgangspunt voor onze verdere schoolontwikkeling. De jongste afname was in 2015 en de afnamen voor 2017 en 2019 zijn reeds gepland.