Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Elke school of onderwijsinstelling heeft een medezeggenschapsraad (MR). Die is betrokken bij het beleid van de school. De MR is een belangrijke gesprekspartner voor de directie. Zij dient instemming of advies te geven bij alle belangrijke aspecten die de school betreft. De directie legt deze aspecten altijd aan ons voor, zodat die daarop binnen afzienbare tijd kan reageren. Ook kan de MR op eigen initiatief de directie adviseren.

 

U kunt rechtstreeks vragen of problemen voorleggen aan onze MR via mrdeparel AT eenbes DOT nl

 

Rechten

De medezeggenschapraad heeft de volgende rechten:

  • Informatierecht 
    De directie moet de MR  tijdig alle informatie geven die zij nodig heeft om goed te functioneren.
  • Adviesrecht 
    De directie moet voorgenomen besluiten voor advies voorleggen aan de MR, bijvoorbeeld een besluit over de aanstelling van een nieuwe leerkracht.
  • Instemmingsrecht 
    Voor bepaalde besluiten van de directie is instemming nodig, bijvoorbeeld bij verandering van het schoolreglement.

Taken

De taken en verantwoordelijkheden van de MR zijn vastgelegd, deels in de wet en deels in een reglement. De taken zijn divers.
Voorbeelden van onderwerpen die besproken kunnen worden:
- Personeelsformatieplan 
- Tussenschoolse opvang en buitenschoolse opvang 
- Arbo-beleid 
- Vaststelling/wijziging van het Schoolplan 
- Vaststelling/wijziging van de Schoolgids 

- Wijziging schooltijden 
- Uitbouwen van het Educatief Centrum

 

Samenstelling

In het basisonderwijs zitten ouders en personeel in de raad. Op onze school bestaat de MR uit zes leden: 3 teamleden en 3 ouders. De MR kiest uit de leden een voorzitter en secretaris.  De zittingstermijn is 3 jaar, zij kunnen zich daarna weer opnieuw herkiesbaar stellen. Het lidmaatschap eindigt automatisch zodra het jongste kind de basisschool verlaat. De directie woont de vergaderingen bij als adviseur. De vergaderingen zijn openbaar. Wilt u een vergadering bijwonen? Meld u aan bij de secretaris van de MR.

 

Samenstelling

Voorzitter      Mw. Ellen Rohaan (oudergeleding)
Secretaris      Mw. Henriëtte Scheepers (teamlid)
Lid                   Mw. Esther Nent (oudergeleding)
Lid                   Mw. Marieke van de Rakt (oudergeleding)
Lid                   Mw. Christel van Lierop (teamlid)
Lid                   Mw. Lisette Steenbakkers (teamlid)

 

Vergaderdata:

maandag 1 oktober 2018

maandag 12 november 2018

maandag 10 januari 2019

maandag 25 februari 2019

maandag 25 maart 2019

maandag 13 mei 2019

maandag 3 juni 2019

 

Documenten:

Jaarplan 2018/2019 

Notulen 2018/2019

Jaarverslag 2017/2018 

 

Wat is GMR?

GMR staat voor Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Hierin zijn de medezeggenschapsraden vertegenwoordigd die deel uit maken van de Eenbes. Ongeveer 6 keer per jaar wordt er vergaderd over vooral boven schoolse zaken.