Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Elke school of onderwijsinstelling heeft een medezeggenschapsraad (MR). Die is betrokken bij het beleid van de school. De MR is een belangrijke gesprekspartner voor de directie. Zij dient instemming of advies te geven bij alle belangrijke aspecten die de school betreft. De directie legt deze aspecten altijd aan ons voor, zodat die daarop binnen afzienbare tijd kan reageren. Ook kan de MR op eigen initiatief de directie adviseren.

 

U kunt rechtstreeks vragen of problemen voorleggen aan onze MR via mrdeparel AT eenbes DOT nl

 

Rechten

De medezeggenschapraad heeft de volgende rechten:

  • Informatierecht 
    De directie moet de MR  tijdig alle informatie geven die zij nodig heeft om goed te functioneren.
  • Adviesrecht 
    De directie moet voorgenomen besluiten voor advies voorleggen aan de MR, bijvoorbeeld een besluit over de aanstelling van een nieuwe leerkracht.
  • Instemmingsrecht 
    Voor bepaalde besluiten van de directie is instemming nodig, bijvoorbeeld bij verandering van het schoolreglement.

Taken

De taken en verantwoordelijkheden van de MR zijn vastgelegd, deels in de wet en deels in een reglement. De taken zijn divers.
Voorbeelden van onderwerpen die besproken kunnen worden:
- Personeelsformatieplan 
- Tussenschoolse opvang en buitenschoolse opvang 
- Arbo-beleid 
- Vaststelling/wijziging van het Schoolplan 
- Vaststelling/wijziging van de Schoolgids 

- Wijziging schooltijden 
- Uitbouwen van het Educatief Centrum

 

Samenstelling

In het basisonderwijs zitten ouders en personeel in de raad. Op onze school bestaat de MR uit zes leden: 3 teamleden en 3 ouders. De MR kiest uit de leden een voorzitter en secretaris.  De zittingstermijn is 3 jaar, zij kunnen zich daarna weer opnieuw herkiesbaar stellen. Het lidmaatschap eindigt automatisch zodra het jongste kind de basisschool verlaat. De directie woont de vergaderingen bij als adviseur. De vergaderingen zijn openbaar. Wilt u een vergadering bijwonen? Meld u aan bij de secretaris van de MR.

 

Samenstelling

Voorzitter      Ellen Rohaan (oudergeleding)
Lid                   Marieke van de Rakt-Tromp (oudergeleding)
Lid                   Christel Vermeulen - van Lierop (teamlid)
Lid                   Lisette Neijzen-Steenbakkers (teamlid)

Lid                   Joyce Valkenburg-Vissers (oudergeleding)

Lid                   Wieteke Vinke (teamlid)

                

 

Vergaderdata 2021-2022

 

30 september

2 november

8 december

3 februari 

24 maart 

16 mei

14 juni

 

Documenten:

Jaarplanning 2021-2022

Jaarverslag 2019/2020 

 

Wat is GMR?

GMR staat voor Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Hierin zijn de medezeggenschapsraden vertegenwoordigd die deel uit maken van de Eenbes. Ongeveer 6 keer per jaar wordt er vergaderd over vooral boven schoolse zaken.