Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) van de school bestaat uit 6 leden: 3 ouders en 3 leerkrachten. De ouders worden gekozen door middel van verkiezingen, de leerkrachten kiezen zelf hun nieuwe leden.

De MR praat actief mee over beleidszaken die uw kind – direct of indirect aangaan. Denk aan de identiteit van onze school, de veiligheid op school, het schoolplan, formatieplan, begroting en huisvesting.


De MR heeft instemmings- of adviesrecht. Dat wil zeggen dat het schoolbestuur bij bepaalde besluiten eerst het advies van de MR moet inwinnen en soms zelfs pas een besluit kan nemen als de MR het met dat besluit eens is.

Naast deze formele bevoegdheden is de MR vooral een raad voor vragen en opmerkingen van ouders en een klankbord voor de directie.

De MR wil graag de actieve inbreng van ouders horen en hier actief mee aan de slag gaan. Mocht u dan ook iets willen bespreken of kenbaar willen maken kunt u zich altijd tot een van hen wenden.


De MR komt ongeveer 1 keer per zes weken bijeen en bij dat overleg is vaak de directeur als adviseur aanwezig. Dit overleg is meestal gedeeltelijk openbaar, dat wil zeggen dat u hierbij (gedeeltelijk) aanwezig kunt zijn. Wij willen dit wel graag van te voren weten. In het jaarplan staat beschreven welke agendapunten er in de vergaderingen worden besproken. 

Emailadres: mrdeparel@eenbes.nl

 

Voor meer informatie kunt u hier de informatiefolder lezen. Ook heeft de MR sinds kort een communicatieplan waarmee de MR haar communiceren en functioneren beter in kaart wil brengen. Klik hier voor het document.  

Daarnaast maak de MR elk jaar een jaarverslag waarin staat beschreven wat er afgelopen jaar allemaal is besproken in de MR. Klik hier voor het jaarverslag 2016. 

 

Voorzitter      Mw. Lisette Steenbakkers (teamlid)
Secretaris      Mw. Henriëtte Scheepers (teamlid)
Lid                   Mw. Esther Nent (oudergeleding)
Lid                   Mw. Marieke Tromp (oudergeleding)
Lid                   Mw. Christel van Lierop (teamlid)
Lid                   Mw. Ellen Rohaan (oudergeleding)

 

Wat is GMR?

GMR staat voor Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Hierin zijn de medezeggenschapsraden vertegenwoordigd die deel uit maken van de Eenbes. Ongeveer 6 keer per jaar wordt er vergaderd over vooral boven schoolse zaken.