Zorg

Als school van Eenbes Basisonderwijs willen wij uw kind passend onderwijs bieden, zo veel mogelijk thuisnabij. Heeft uw kind meer nodig dan de professionals van onze school kunnen bieden? Dan zoeken we samenwerking. We halen extra expertise onze school in, of we kijken welke school van Eenbes Basisonderwijs beantwoordt aan de ondersteuningsvraag van uw kind. We hebben deze manier van werken beschreven in het Eenbes Bestuurs Ondersteunings Profiel (BOP). De complete versie van het BOP vindt u op de website www.eenbes.nl. Daarin staat beschreven welke basis-ondersteuning aanwezig is op onze scholen per kern/gemeente: Geldrop-Mierlo, Heeze, Laarbeek en Nuenen.

 

De basisondersteuning bij Eenbes Basisonderwijs:

  • Alle scholen voldoen aan de basiskwaliteit die de onderwijsinspectie vraagt.
  • Eenbes Basisonderwijs heeft een vast team van psychologen, orthopedagogen, ambulante begeleiders en coaches die de scholen adviseren en ondersteunen.
  • Het Eenbes Expertise Netwerk bestaat uit lerende netwerken. Daarin vergroten onze leerkrachten hun expertise, o.a. op het gebied van gedrag, taal, rekenen en sociaal-emotionele ontwikkeling.
  • Eenbes Basisonderwijs heeft 7 plusklassen, verdeeld over 3 gemeenten: Geldrop-Mierlo, Laarbeek en Nuenen. De leerkrachten van de plusklassen ondersteunen de scholen bij het creëren van een afgestemd aanbod. Hoogbegaafde kinderen bezoeken de plusklas een dagdeel per week voor een ondersteunend aanbod.
  • Eenbes Basisonderwijs biedt tijdelijke arrangementen aan kinderen met een bijzondere ondersteuningsbehoefte en aan leerkrachten die extra expertise nodig hebben. Dit gebeurt per kern: Geldrop-Mierlo, Heeze, Laarbeek en Nuenen, maar ook per school.
  • Eenbes Basisonderwijs is ook het bestuur van de Van der Puttschool in Geldrop: een school voor speciaal basisonderwijs (SBO). Kinderen kunnen hier terecht voor een (tijdelijk) arrangement SBO in kleinere klassen met speciaal opgeleide leerkrachten.

 

We doen alles om tegemoet te komen aan de ondersteuningsvraag van uw kind. We vinden het belangrijk dat ieder kind kan meedoen, zich kan ontwikkelen en kan leren. Toch is het niet altijd mogelijk om volledig ‘inclusief’ onderwijs te bieden waarin we iedereen de begeleiding bieden die nodig is. Er ligt een grens wanneer:

  • de veiligheid van het kind, de groep of de leerkracht in gevaar komt;
  • er in het systeem om het kind heen grote problematiek speelt waarbij maatschappelijke partners hun rol niet (kunnen) waarmaken;
  • een kind zich onvoldoende ontwikkelt, nauwelijks groei laat zien, zich niet meer fijn voelt of structureel grensoverschrijdend gedrag laat zien.

In deze gevallen bekijken we samen met u en uw kind wat de best passende plek is. We werken daartoe samen met de andere schoolbesturen in het Samenwerkingsverband Helmond-Peelland, https://po.swv-peelland.nl