Passend Onderwijs voor iedere leerling

Per 01-08-2014 is de wet Passend Onderwijs in werking getreden. Hierdoor is basisschool Dirk Hezius in een nieuw samenwerkingsverband terecht gekomen, te weten SWV Helmond-Peelland. Het beleid van de overheid is erop gericht, dat kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeften zo veel mogelijk op de reguliere basisscholen blijven en dat in die scholen de “zorgbreedte” vergroot wordt. Tevens hebben schoolbesturen zorgplicht, d.w.z. dat schoolbesturen verantwoordelijk worden voor een passende school voor de leerlingen die bij het bestuur worden ingeschreven. Dit beleid blijft de komende jaren veel aandacht krijgen.

 

Schoolondersteuningsprofiel

Onze school heeft een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Dit is een wettelijk voorschrift bij de invoering van Passend Onderwijs. Ons ondersteuningsprofiel bestaat uit de volgende onderdelen:

 

De kwaliteit van de basisondersteuning voor alle kinderen

Wij bieden een veilige leeromgeving voor onze kinderen. Wij werken handelingsgericht. Dat wil zeggen dat wij rekening houden met de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Wij zijn goed in staat om rekening te nhouden met verschillen tussen kinderen, zowel op het gebied van aanbod, tijd en instructie. Wij analyseren de resultaten van onze leerlingen regelmatig en bespreken deze teambreed. Het gaat daarbij niet alleen om leerresultaten maar ook over het welbevinden van de leerlingen. Op basis van de analyses worden groepsplannen aangepast.

Onze procedures zijn vastgelegd en wij beschikken over een heldere visie op leerlingenzorg. Jaarlijks evalueren wij onze ondersteuning aan de kinderen en stellen indien nodig verbeterpunten op.

Wij beschikken over een goed functionerend zorgteam. Dit bestaat uit een orthopedagoog, intern begeleider, jeugdverpleegkundige en schoolmaatschappelijk werker. Het zorgteam is een belangrijke schakel in onze ondersteuningsstructuur.

De overdracht binnen onze school tussen de leerjaren is goed op orde, net als de overdracht naar de volgende school.

 

De deskundigheid m.b.t. extra ondersteuning waarover onze school beschikt

Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, maken wij gebruik van onze aanwezige expertise. De afgelopen jaren hebben wij als team onze deskundigheid vergroot op het gebied van rekenen, spelling en lezen (o.a. dyslexie).  De komende jaren willen wij onze expertise gaan vergroten op het gebied van begrijpend lezen, sociaal-emotionele ontwikkeling en meer-/hoogbegaafdheid. Wij kunnen ook terecht bij het expertisecentrum. Ambulante begeleiders worden ingezet bij leerlingen met een rugzak. In het kader van lokale samenwerking kunnen we ook terecht bij onze collega-scholen.

 

De voorzieningen die wij hebben om leerlingen extra ondersteuning te bieden

Onze school heeft geen ondersteuningsvoorzieningen (bijv. voor specifieke lichamelijke verzorging) en is de komende jaren ook niet voornemens een voorziening in te richten.

Als u meer informatie wilt, is het ondersteuningsprofiel   in te zien via de website van Eenbes Basisonderwijs.