Passend Onderwijs voor iedere leerling

Alle scholen hebben wij een zorgplicht. Dat betekent dat we samen met andere scholen verantwoordelijk zijn voor het bieden van een passende onderwijsplek voor elk kind. Hierbij staat voorop dat zoveel mogelijk kinderen naar een reguliere basisschool gaan.

Passend Onderwijs binnen Eenbes Basisonderwijs

Eenbes Basisonderwijs valt onder het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Helmond-Peelland PO (po.swv-peelland.nl).

Eenbes basisonderwijs stelt zich als doel om aan alle kinderen een zo hoog mogelijke kwaliteit van onderwijs te bieden. Dat begint op een plek binnen één van onze scholen. Er wordt gekeken naar de specifieke leerbehoeften voor ieder kind. Eenbesscholen werken met elkaar samen om kinderen een passende plek te bieden. Binnen deze samenwerking is betrokkenheid het kernbegrip. Betrokkenheid om samen, gebruikmakend van elkaars deskundigheid, aan elk kind, zo dicht mogelijk bij huis, passend onderwijs te bieden. Ouders worden hierbij gezien als educatieve partner.

 

Er is een grote verscheidenheid aan leerlingen binnen onze scholen. Ieder kind is immers anders; Ieder kind is uniek. Eén ding hebben alle kinderen echter gemeen; zij hebben behoefte aan rust, duidelijkheid, structuur en veiligheid. Onze leerkrachten stellen alles in het werk om dit te garanderen. Daarom moeten we, in uitzonderlijk gevallen, een grens stellen aan de grootte van een groep. Een vast getal is daarvoor niet te geven. Deze grens wordt door de locatiedirecteur, in samenspraak met de interne begeleider, vastgesteld. Daarover wordt tijdig met de ouders gecommuniceerd. Een wachtlijst behoort dan tot de mogelijkheden.

 

Passend onderwijs binnen Heeze

In schooljaar 2014-2015 hebben de drie Eenbes basisscholen in Heeze besloten om nauw samen te gaan werken. Het doel is om zo veel mogelijk kinderen op de eigen scholen in Heeze te kunnen begeleiden. We willen daarbij graag uitgaan van verschillen en afstemmen op onderwijsbehoeften van kinderen. Dit sluit goed aan bij het gedachtengoed van Passend Onderwijs om alle kinderen zo thuisnabij mogelijk naar school te laten gaan. Dit vraagt echter wel het nodige van alle betrokkenen. Leerkrachten hebben kennis en vaardigheden nodig om de ondersteuning die de kinderen vragen in praktijk te kunnen brengen, Interne Begeleiders moeten complexere ondersteuningsvragen kunnen begeleiden en de directies moeten in staat zijn om leiding te geven aan een veranderende organisatie.

Dit allemaal in het belang van onze kinderen. Kinderen verdienen het om onderwijs te krijgen wat bij ze past. Het kind verdient de beste plek, zo thuis nabij mogelijk.

 

Passend Onderwijs binnen onze school

Op onze school streven we ernaar dat alle kinderen de ondersteuning en aandacht krijgen die ze nodig hebben. Wij gaan uit van wat het kind kan en van wat het nodig heeft. Wij werken al geruime tijd vanuit deze visie en daardoor is er op onze school veel expertise aanwezig. Extern werken we, in de vorm van zorgteams, samen met experts zoals: het Expertise Netwerk Eenbes, de GGD, schoolmaatschappelijk werk, orthopedagogen en andere experts.

Het speciaal basisonderwijs blijft bestaan: als het echt nodig is, kan een kind een verwijzing krijgen.