Aanmelden

Uw kind aanmelden

Na het kennismakingsgesprek krijgt u van ons een aanmeldingsformulier mee. Door dit formulier in te vullen en op school te bezorgen, maakt u kenbaar dat u uw kind wilt aanmelden op onze school. Daarbij geeft u aan of uw kind naar uw verwachting extra ondersteuning nodig heeft. Nadat u het aanmeldingsformulier heeft ingeleverd, maken we een afspraak voor een tweede gesprek. Tijdens dit gesprek gaan we nader in op de ontwikkeling van uw kind. Wij toetsen zorgvuldig of we kunnen aansluiten bij de onderwijsbehoeften van uw kind. Toelating van uw kind gebeurt in principe binnen 6 weken na dit gesprek. U krijgt daarvan een schriftelijke bevestiging.

 

U kunt uw kind aanmelden op onze school vanaf de dag waarop uw kind 3 jaar wordt en -indien mogelijk- 10 schoolweken voor de eerste schooldag. Dat is nodig omdat school binnen 6 weken een besluit neemt over de aanmelding van uw kind en deze termijn met maximaal 4 weken verlengd mag worden.

 

U kunt uw kind bij meerdere scholen aanmelden. U bent dan verplicht via het aanmeldingsformulier ons te laten weten waar u uw kind nog meer heeft aangemeld. Zo kunnen wij de aanmeldingsprocedure onderling afstemmen. U geeft aan welke school uw voorkeur heeft. Deze school heeft de zorgplicht en onderzoekt of ze uw kind kan toelaten.

 

Wennen op school

Zes weken voordat uw kind daadwerkelijk op onze school start, ontvangt u een uitnodiging van de groepsleerkracht voor een kennismakingsgesprek. In dat gesprek maken we over en weer kennis met elkaar en spreken we de momenten af waarop uw kind komt oefenen. Uw kind mag twee hele en een halve dag komen oefenen in de weken voor de eerste schooldag. De eerste schooldag is de dag waarop uw kind 4 jaar wordt.

Binnen ons Kindcentrum werken opvang, peuterspeelzaal en basisschool nauw met elkaar samen. De kinderen die hebben deelgenomen aan de peuterspeelzaal bij Norlandia krijgen een warme overdracht naar de basisschool. Dit wil zeggen dat het laatste gesprek met de peuterspeelzaalleidster, de overdracht naar de leerkracht en de kennismaking met de leerkracht en de basisschool in één gesprek plaatsvinden. De kinderen van de peutergroep bij Norlandia krijgen ook mogelijkheden onder de peutergroeptijd om te wennen en te oefenen met en zonder de pedagogisch medewerkster. Bovendien bestaat er in het activiteiten aanbod van peutergroep en basisschool een ruime samenwerking.

 

Met andere kinderopvangorganisatie onderhoudt het kindcentrum een goed contact. Wij staan altijd open voor een warme overdracht en gaan ook in gesprek met pedagogisch medewerkers van andere kinderopvangorganisaties om uw kind zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. Uiteraard komen ook kinderen van deze kinderopvangorganisaties bij ons wennen in de kleutergroep. 

 

Stroomt uw kind in vanaf een andere school? Wij zorgen graag voor een warme overdracht. We overleggen met de intern begeleider of leerkracht van de andere school, zodat we ons onderwijs goed kunnen afstemmen op uw kind.

 

Vragen over de aanmelding? Neem gerust contact met ons via directie.parel@eenbes.nl.